ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าค่ายปฏิบัติะรรม ม.3 ม.6
เข้าค่ายปฏิบัติะรรม ม.3 ม.6
ติดตามผลการเรียน
ส่ง GPA ภาคเรียน ม.3 และ ม.6
01 เม.ย. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 รับสมัครนักเรียนใหม่
01 พ.ค. 62 ถึง 06 พ.ค. 62 อบรมนักเรียนใหม่
13 พ.ค. 62 ถึง 23 พ.ค. 62 ปรับพื้นฐาน ม.1,ม.4
24 พ.ค. 62 บรรพชาสามเณรใหม่/ประชุมผู้ปกครอง/ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562
27 พ.ค. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
20 มิ.ย. 62 วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
16 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา
17 ก.ค. 62 วันเข้าพรรษา
25 ก.ค. 62 ทัศนศึกษา วิทยาศาสตร์
จ.ระยอง
28 ก.ค. 62 ถึง 29 ก.ค. 62 หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
12 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ
ณ อุโบสถ ชั้นที่ 1 วัดธรรมมงคล
19 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
27 ส.ค. 62 ถวายเพลพระภิกษุสามเณร
ครอบครัว โยมจินดา ค้าวรรธนะกูล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพล
ชั้น 1 อาคารวิริยะชัย
28 ส.ค. 62 ถวายเพลพระภิกษุสามเณร
กลุ่มบ้านเสบียงบุญ 62 เป็นเจ้าภาพถวายเพลพระภิกษุสามเณร
29 ส.ค. 62 น้อง Gether ถวายเพลสามเณร
วันเกิดน้อง Gether อายุครบ 2 ขวบ
ชั้น 1 อาคารวิริยะชัย
30 ส.ค. 62 พระครูบรรหารสังฆกิจ
เลี้ยงเพลสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ในวาระฉลองพระครูฐานานุกรม ใน พระพรหมมงคลญาณ วิ.
05 ก.ย. 62 ซ้อมดับเพลิง
16 ก.ย. 62 ถึง 20 ก.ย. 62 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
30 ก.ย. 62 ถึง 03 ต.ค. 62 สอบปลาย ภาคเรียนที่ 1/2562
07 ต.ค. 62 ถึง 10 ต.ค. 62 สอบนักธรรมชั้นตรี (ข9ค ด11 - ข12ค ด11)
14 ต.ค. 62 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
23 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช
13 ต.ค. 63 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9
23 ต.ค. 63 วันปิยมหาราช
02 พ.ย. 63 ถึง 06 พ.ย. 63 สอบนักธรรมโท-เอก
09 พ.ย. 63 ถึง 11 พ.ย. 63 สอบปลายภาค ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่1/2563
16 พ.ย. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่2/2563
10 ธ.ค. 63 วันรัฐธรรมนูญ
28 ธ.ค. 63 ถึง 08 พ.ย. 63 หยุดงานบวชลักขีบวชชีหมื่นคนประจำปี2564
11 ม.ค. 64 เริ่มเรียนตามปกติ
15 ม.ค. 64 ถึง 19 ม.ค. 64 สอบเปรียญธรรม 6-9
20 ม.ค. 64 ถึง 06 ก.พ. 64 อบรมเตรียมผู้เข้าสอบบาลี 1-9 ปีการศึกษา 2564
25 ม.ค. 64 วันสถาปนาโรงเรียน ปีที่26
07 ก.พ. 64 ถึง 09 ก.พ. 64 สอบเปรียญธรรม 1-5
27 ก.พ. 64 สอบ B-net ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 สอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2563
26 มี.ค. 64 ประกาศผลสอบ B-net ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
27 มี.ค. 64 ถึง 28 มี.ค. 64 สอบ O-net ม.6 ปีการศึกษา 2563
01 เม.ย. 64 ถึง 07 พ.ค. 64 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
05 เม.ย. 64 ถึง 07 เม.ย. 64 สอบปลายภาค ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563
22 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2563
27 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบ O-net ม.6 ปีการศึกษา 2563
30 เม.ย. 64 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6/สิ้นสุดปีการศึกษา
08 พ.ค. 64 ถึง 14 พ.ค. 64 อบรมสามเณรใหม่/จัดห้องเรียน
16 พ.ค. 64 ประชุมผู้ปกครอง/ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2564
17 พ.ค. 64 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564