งานทะเบียนและวัดผล

พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร
รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

นายณัฐเมศร์ สว่างแก้วภาณุวงศ์
นายทะเบียน

นางสาวณัฐพร จันทะบูรณ์
ผู้ช่วยนายทะเบียน