งานบรรณารักษ์ห้องสมุด

นางสุกัญญา โกเฮงกุล
ครูพิเศษ
ที่ปรึกษาบรรณารักษ์

นางสาวสุภาพร โกเฮงกุล
ครูจิตอาสา

นางสาวสุมาลี โกเฮงกุล
ครูจิตอาสา

นางสาวทองทิพย์ โกเฮงกุล
ครูจิตอาสา