ฝ่ายปกครองนักเรียน

พระบรรลือศักดิ์ สิริสกฺโก
ครูประจำ
หัวหน้าฝ่ายปกครองนักเรียน

พระสุขชนะ สุขมโน
ฝ่ายปกครอง/ซ่อมบำรุง