เจ้าหน้าที่

พระอนุรักษ์ อภิธมฺโม
ฝ่ายการเงิน

พระพิชิดชัย ฐิตชโย
พัสดุ/ครุภัณฑ์

พระธนาบุญ สุมนธมฺโม
เลขานุการ

พระวิทวัส ธมฺมวีโร
ฝ่ายธุรการ

สามเณรวิรัตน์ ชาติปิระ
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียน

นายบุญฤทธิ์ จันทร์ทอง
พัสดุ/ครุภัณฑ์

นายณัฐเมศร์ สว่างแก้วภาณุวงศ์
นายทะเบียน

นายสุระ ดีดอม
พนังงานขับรถ/ซ่อมบำรุง

นางจิณห์ศศิโสม คล้อยอรุณ
ธุรการบัญชี

นางสาวณัฐพร จันทะบูรณ์
ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางนงลักษณ์ ตัญญาภักดิ์
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด