โครงการภาษาไทยพิเศษ

พระศักดา อภิฐาโน
ครูประจำ

นางสาวจิณห์ศศิโสม คล้อยอรุณ
ครูประจำ

นางสาวรุ่งทิวา สุนา
ครูประจำ

นางสุทธิทิพย์ อ้นสวน
ครูพิเศษ