ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เว็บการศึกษาพุทธศาสนา
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          วัดธรรมมงคลตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2506 โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลรูปปัจจุบันแต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “วัดป่าสะแก” เพราะก่อนนั้นบริเวณวัดเต็มไปด้วยต้นสะแกล้อมรอบบริเวณวัด และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร” ในปี พ.ศ. 2509 ต่อมา พ.ศ.2512 พระธรรมมงคลญาณ ได้ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์กำแพงแสนขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณรได้ศึกษาเล่าเรียน โดยเปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 3 เทียบเท่า ป.7 และระดับ 4 เทียบเท่า ม.3 ซึ่งใช้เวลาเรียนระดับชั้นละปีครึ่ง ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และที่วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าที่นี่เป็นศูยน์กลางของวิทยาลัยสงฆ์กำแพงแสนในปี พ.ศ.2537 ได้ยกเลิกการศึกษาผู้ใหญ่ในที่สุด โดยได้ขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายกระทั่งปัจจุบัน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ได้รับอนุญาติให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538

 

วัตถุประสงค์

 

1.เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้พุทธเยาวชนได้มีความรู้ความประพฤติและความสามารถดี

2.เพื่อเป็นการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาการต่างๆตามวุฒิภาวะพร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้น

3.เพื่อส่งเสริมให้พุทธเยาวชนได้เข้าถึงระบบการศึกษาระดับที่สูงขึ้น

4.เพื่อพัฒนาพุทธเยาวชนให้เข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง และสามารถเผยแพร่คำสอนแก่ชาวโลกได้

5.เพื่อให้พุทธเยาวชนได้มีโอกาสเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดโดยให้มีการเรียน ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กัน