ฝ่ายบริหาร

สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร )
ประธานอุปถัมภ์/ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง สิริธมฺโม
ผู้จัดการโรงเรียนฯ

พระราชปัญญาวชิโรดม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร
รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

พระวิทัน โกวิโท
รองผู้อำนวยการบริหารบุคคล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

พระบุญเนาว์ การปุญฺโญ
รองผู้อำนวยการบริหารงานงบประมาณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

พระภานุกร ธมฺมุตฺตโร
รองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป
รองผู้อำนวยการโรงเรียน