ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
ประธานอุปถัมภ์
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ตำแหน่ง : ประธานอุปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวินัยธรบุญส่ง สิริธมฺโม ผู้จัดการโรงเรียนฯ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : พระราชปัญญาวชิโรดม (สุพล ขนฺติพโล)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆกิจบรรหาร(กานต์ชนะ สนฺติกาโร)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์วิทัน โกวิโท
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการบริหารบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์บุญเนาว์ การปุญฺโญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการบริหารงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์ภานุกร ธมฺมุตฺตโร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :