กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

พระบรรลือศักดิ์ สิริสกฺโก
ครูประจำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุกัญญา โกเฮงกุล
ครูพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมีวาสนา มิ่งมงคล
ครูพิเศษ

นางสาวลดาวัลย์ หงษ์สุวรรณ
ครูพิเศษ

นางกมลรัตน์ แดงสว่าง
ครูจิตอาสา

นางสาวอภิญญา เทพรักษา
ครูพิเศษ