กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกาญจนา เติมประยูร
ครูจิตอาสา

นางสาวยุวดี อรุณมีศรี
ครูจิตอาสา

นางสาวชุติมา เที่ยงธรรม
ครูจิตอาสา

นายณัฐวุฒิ แช่มศักดิ์สิทธิ์
ครูจิตอาสา

นางสาววิภาดา เอี่ยมพลอยศรี
ครูจิตอาสา

นางสาวสมกมล ราชมณี
ครูพิเศษ