ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เว็บการศึกษาพุทธศาสนา
คำขวัญ / คติพจน์ / สี รร.
คำขวัญ / คติพจน์ / สี รร.

คำขวัญ 

ส่งเสริมคุณธรรม  ดำรงพระศาสนา  พัฒนาสังคม


คติพจน์

มีความรู้ ต้องมีความฉลาด
มีความฉลาดต้องมีความปราดเปรื่อง
มีความปราดเปรื่อง ในที่สุดต้องมีคุณธรรม
กิจการงานจึงจะสำเร็จ
ได้รับประโยชน์สมความประสงค์
(
พระธรรมมงคลญาณ) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล


สีประจำโรงเรียน 

สีชมพู
สีชมพู หมายถึง  ความสามัคคี  ความอ่อนน้อม