ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เว็บการศึกษาพุทธศาสนา
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

แผนการเรียนที่เปิดสอน


>>> แผนกสามัญศึกษา <<<
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
-
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
-
สายภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
แผนกธรรม-บาลี
นักธรรมชั้นตรี – เอก
บาลี ประโยค 1-2 ถึง เปรียญธรรม 5 ประโยค