กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พระอาจารย์สุรพล สุภทฺโท
ครูประจำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พระอาจารย์บุญเนาว์ การปุญฺโญ
ครูประจำ

พระอาจารย์ศักดา ข้อยุ่น
ครูประจำ

นางสาวรุ่งทิวา สุนา
ครูประจำ

นางสาวอรุณวรรณ หล่อพัฒนาเกษม
ครูพิเศษ

นางสาวขวัญใจ อรุณมีศรี
ครูจิตอาสา

รศ.ดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
ครูพิเศษ
ภาษาจีน

นางสุวรญานิ์ สุทธิ์วิชญานนท์
ครูพิเศษ
ภาษาจีน

นางสาวศศิญา เจริญธันมา
ครูจิตอาสา

นางสาวธนันทน์ภัคร์ ธรรมธราธาร
ครูจิตอาสา