ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารวิริยะชัย ที่ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
ห้องประชุมชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2 ห้องสมุดโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
ชั้นที่ 2 ห้องคอมพิวเตอร์
ชั้นที่ 2 ห้องพัสดุ
ชั้นที่ 3 ห้องผู้บริหาร
ชั้นที่ 3 ห้องวิชาการ/ทะเบียน
ชั้นที่ 3 ห้องการเงิน
ชั้นที่ 3 ห้องพักครู
ชั้นที่ 3 ห้องประชุมไลท์เฮาท์ทีม
ชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1
ชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2
ชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1
ชั้นที่ 4 ห้องพยาบาล
ชั้นที่ 5 ห้องคณิตศาสตร์
ชั้นที่ 5 ห้องศิลปะ
ชั้นที่ 5 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชั้นที่ 5 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชั้นที่ 6 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นที่ 6 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นที่ 6 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชั้นที่ 6 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชั้นที่ 7ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชั้นที่ 7ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 6/2