กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระวิทัน โกวิโท
ครูประจำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระอนุรักษ์ อภิธมฺโม
ครูประจำ

นายบุญฤทธิ์ จันทร์ทอง
ครูประจำ

นายณัฐเมศร์ สว่างแก้วภาณุวงศ์
ครูประจำ

นางสาวณัฐพร จันทะบูรณ์
ครูประจำ,ผู้ประสานงานหมวด