กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประทุมพร เกียรติสมภพ
ครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจิณห์ศศิโสม คล้อยอรุณ
ครูประจำ