ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เว็บการศึกษาพุทธศาสนา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล มีความมุ่งมั่นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนและบุคลากรมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชุมชนมีส่วนร่วม

ปรัชญา

วิชฺชา  จรณสมฺปนฺโน หมายถึง  ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ