กลุ่มสาระฯแผนกธรรม

พระบรรลือศักดิ์ สิริสกฺโก
ครูประจำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯแผนกธรรม

พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร
ครูประจำ

พระทองสวน ธนลาโภ
ครูประจำ

พระบุญเนาว์ การปุญฺโญ
ครูประจำ

พระมหาพลศิษฐ์ ปิยธมฺโม
ครูประจำ

พระอนุรักษ์ อภิธมฺโม
ครูประจำ

พระสุรพล สุภทฺโท
ครูประจำ