กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางณัฐนี แจ้งขำ
ครูพิเศษ

นายวุฒิชัย เรือนกลัด
ครูจิตอาสา

นางสรัญญา เลื่อนชิด
ครูจิตอาสา

นางสาวนิลยา คงศุภมานนท์
ครูจิตอาสา

นางนิตยศรี จิตจาตุรันต์
ครูจิตอาสา