คณะกรรมการสถานศึกษา
พลตำรวจตรี ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ
ประธานกรรมการ
พระปลัดเสริมพร ธมฺมวโร รองประธาน
พระสมเกียรติ ฐินวํโส กรรมการ