กลุ่มสาระฯแผนกบาลี

พระมหาพลศิษฐ์ ปิยธมฺโม
ครูประจำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯแผนกบาลี