ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เว็บการศึกษาพุทธศาสนา
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 1. พันธกิจ :

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียนและบุคลากร ดำรงตนตามวิถีชีวิตไทย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อให้บุคลากร นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและวิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีทักษะที่จำเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูมีการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการเรียนการสอนประสานความร่วมมือชุมชนและท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นการระดมทรัพยากร และสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนทุก ๆ ด้านอย่างมีคุณภาพ


เป้าหมาย : 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์โดยการเรียนการสอนแบบโครงงาน
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการแสดงออก และกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงาน
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 4. พัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
 6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
 7. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 8. พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีความพึงพอใจผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 10. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นศาสนทายาทที่ดี
 11. จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตโดยเน้นเศรษฐกิจแบบพอเพียง