ภาพกิจกรรม
เลี้ยงเพลสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
บรรยากาศเลี้ยงเพลสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลบริเวณหน้าอาคารวิริยะชัย อานิสงส์ของการถวายภัตตาหาร ดังนี้
ผลของการถวายภัตตาหารที่ให้ผลในปัจจุบัน ๔ ประการ ตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสแก่เสนาบดี ชื่อ สีหะ ในปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า
๑.ผู้ถวายทานย่อมเป็นที่เคารพนับถือของคนดีทั้งหลาย
๒.คนดีย่อมพอใจที่จะคบหาสมาคมด้วย
๓.ย่อมได้รับการสรรเสริญจากคนดีว่า เป็นผู้มีความเสียสละปราศจากความตระหนี่
๔.จะเข้าไปสู่ที่ประชุมหรือชุมชนใดๆก็ไม่ประหม่า หวาดกลัว เป็นคนกล้าหาญดุจราชสีห์
ทั้งนี้ขอให้คณะเจ้าภาพที่ถวายภัตตาหาร แก่สามเณรจงมีความสุข ความเจริญ มีจิตใจแจ่มใส ประกอบกิจการงานก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกประการเทอญ
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2565,14:38   อ่าน 243 ครั้ง